Temeljem članka 13. Zakona o udrugama (”Narodne novine” broj 74/14 i 70/17) Osnivačka skupština Udruge za promicanje baštine Primorski Hrvat na sjednici održanoj dana 17. prosinca 2018. godine u Rijeci donijela je

STATUT UDRUGE ZA PROMICANJE
BAŠTINE PRIMORSKI HRVAT  

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

          Ovim se Statutom Udruge za promicanje baštine Primorski Hrvat (u daljnjem tekstu: Udruga) utvrđuju odredbe o nazivu i sjedištu, o zastupanju, izgledu pečata i znaka Udruge, o ciljevima i području djelovanja sukladno ciljevima, djelatnostima kojima se ostvaruju ciljevi, o načinu osiguranja javnosti djelovanja Udruge, o uvjetima i načinu učlanjivanja i prestanku članstva, pravima, obvezama i odgovornostima te stegovnoj odgovornosti članova i načinu vođenja popisa članova, tijelima Udruge, njihovu sastavu i načinu sazivanja sjednica, izboru, opozivu, ovlastima, načinu odlučivanja i trajanju mandata te načinu sazivanja skupštine u slučaju isteka mandata, izboru i opozivu likvidatora Udruge, prestanku postojanja Udruge, o imovini, načinu stjecanja i raspolaganja imovinom, o postupku s imovinom u slučaju prestanka postojanja Udruge, o načinu rješavanja sporova i sukoba interesa unutar Udruge te drugim pitanjima značajnim za rad Udruge.

Članak 2.

Naziv udruge glasi: Udruga za promicanje baštine Primorski Hrvat.
Skraćeni naziv udruge glasi: Primorski Hrvat.

Članak 3.

Sjedište Udruge je u Rijeci.
Odluku o promjeni adrese sjedišta donosi Upravni odbor.

Članak 4.

Udruga ima pečat.
Pečat je ovalnoga oblika s natpisom: Udruga za promicanje baštine na obodu pečata i natpisom Primorski Hrvat, s lirom i trobojnicom u sredini.
Pečat čuvaju osobe ovlaštene za zastupanje Udruge.
Pečat su ovlašteni koristiti Predsjednik, Dopredsjednici, Izvršni voditelj te drugi članovi Udruge koje ovlasti Predsjednik ili Upravni odbor.

Članak 5.

Udruga ima znak.
Znak Udruge predstavlja lira i hrvatska trobojnica s natpisom Primorski Hrvat, UDRUGA ZA PROMICANJE BAŠTINE, a zaštitne boje su crvena, bijela, plava, zlatna i srebrna.    

 

II. CILJEVI, PODRUČJA DJELOVANJA, CILJANE SKUPINE I DJELATNOSTI  UDRUGE

Članak 6.

Ciljevi Udruge jesu: očuvanje, njegovanje te promicanje kulturne i svekolike hrvatske tradicijske baštine u gradu Rijeci, Hrvatskom primorju, Primorsko-goranskoj županiji, Republici Hrvatskoj i inozemstvu.

Članak 7.

Područja djelovanja Udruge sukladno ciljevima jesu:
– branitelji i stradalnici
– demokratska politička kultura
– kultura i umjetnost
– ljudska prava
– međunarodna suradnja
– obrazovanje, znanost i istraživanje
– održivi razvoj
– socijalna djelatnost
– tehnička kultura
– zaštita okoliša i prirode.

 

Članak 8.

Djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi Udruge jesu sljedeći:
– istraživanje cjelokupnog razvoja materijalnog i duhovnog nasljeđa Hrvatskoga
primorja, PGŽ-a i okolice od prapovijesti do danas
– očuvanje, njegovanje i razvijanje kulturne i tradicijske baštine te folklornih i
etnografskih sadržaja svih hrvatskih regija, unapređenje i razvoj glazbeno-scenskog, likovnog i plesnog narodnog izvornog umjetničkog izraza i scenske kulture
– nabava, rekonstrukcija i uporaba tradicijske nošnje, odora, obuće, opreme i
instrumenata
– promicanje vrijednosti Domovinskoga rata i domoljublja kao osnovne vrijednosti
društva te povijesnog nasljeđa hrvatskih velikana, posebice Nikole Jurišića i njegove uloge u povijesti Rijeke, Hrvatske i Europe
– briga o očuvanju prostorne, povijesne, ambijentalne, graditeljske i prirodne baštine Hrvatskoga primorja, Primorsko-goranske županije i okolice
– organiziranje skupova, predavanja, radionica, putovanja, izložbi i koncerata za sve
uzraste, uz promicanje društvene i međugeneracijske solidarnosti
– multimedijska i interdisciplinarna praksa u produkciji nematerijalnih i materijalnih tvorevina s ciljem promicanja baštine
– suradnja s drugim istovrsnim i sličnim udrugama u zemlji i inozemstvu te svim
drugim organizacijama, ustanovama, fizičkim i pravnim osobama koja podupiru rad Udruge.

Članak 9.

Rad Udruge je javan.
Javnost rada osigurava se i ostvaruje izvješćivanjem članova o radu Udruge na sjednicama tijela Udruge, putem javnoga priopćavanja, korištenjem informacijsko- -komunikacijskih tehnologija (internetske stranice, društvene mreže i slično), organiziranjem posebnih događanja i na druge odgovarajuće načine.
Radi što potpunijega ostvarivanja javnosti rada, Udruga može tiskati vlastito glasilo u skladu s propisima o javnom priopćavanju. Odluku o izdavanju glasila donosi Upravni odbor. Udruga je nakladnikom svih knjiga i ostalih tiskovina.
Glavnoga i odgovornoga urednika svakoga izdanja Udruge imenuje Upravni odbor, a njegov status Upravni odbor određuje posebnom odlukom.

Članak 10.

Sjednice tijela Udruge otvorene su za javnost.
Javnost se samo iznimno može isključiti sa sjednica tijela Udruge ako se na sjednici raspravlja o unutarnjim problemima djelovanja Udruge i kada se to zbog osobito važnih razloga odluči na sjednici tijela Udruge.
    

 

III. ČLANSTVO U UDRUZI

Članak 11.

Članom Udruge može postati svaka fizička osoba koja je zainteresirana za rad u Udruzi ili za pružanje pomoći Udruzi te koja prihvaća Statut i druge opće akte Udruge.
Za osobu mlađu od 14 godina pisanu izjavu o učlanjivanju u Udrugu daje zakonski zastupnik ili skrbnik, a za maloljetnu osobu s navršenih 14 godina zakonski zastupnik ili skrbnik daje pisanu suglasnost.
Članstvo u Udruzi može biti redovno, nominalno, podupirateljsko i počasno.
Redovni član Udruge postaje poslovno sposobna fizička osoba čiji potpisani zahtjev te izjavu o prihvaćanju Statuta Udruge i o spremnosti na aktivno sudjelovanje u ostvarenju ciljeva Udruge prihvati i potvrdi Upravni odbor te koja plati članarinu.
Nominalni član može postati maloljetna osoba ispunjavanjem pristupnice. Nominalni članovi Udruge imaju pravo sudjelovanja u radu Udruge i radu tijela Udruge, ali nemaju pravo odlučivanja. Svaki nominalni član Udruge s navršenih osamnaest godina može prijeći u redovno članstvo izjavom te uplatom članarine.
Članovi podupiratelji su fizičke osobe koje žele financijski i na druge načine podupirati rad Udruge. Odluku o primanju u podupirateljsko članstvo donosi Upravni odbor Udruge na prijedlog bilo kojega člana Udruge uz unaprijed dostavljeno obrazloženje.
Podupirateljski članovi Udruge imaju pravo sudjelovanja u radu Udruge i radu tijela Udruge, ali nemaju pravo odlučivanja.
Počasni član može postati pojedinac te svaka pravna osoba sa sjedištem u Republici Hrvatskoj ili strana pravna osoba, važna za Udrugu. Odluku o primanju u počasno članstvo Udruge donosi Upravni odbor Udruge na prijedlog bilo kojega člana Udruge uz unaprijed dostavljeno obrazloženje. Počasni članovi Udruge imaju pravo sudjelovanja u radu Udruge i radu tijela Udruge, ali nemaju pravo odlučivanja.
Članstvo u Udruzi stječe se upisom u evidenciju članova koju vodi Izvršni voditelj Udruge na temelju zahtjeva koji prethodno razmatra i o kojem daje pozitivno mišljenje Upravni odbor Udruge.

Članak 12.

U Udruzi se vodi popis članova. Evidenciju članova vodi Izvršni voditelj.
Popis članova vodi se elektronički ili na drugi prikladan način i obvezno sadrži podatke o osobnom imenu (nazivu), osobnom identifikacijskom broju (OIB), datumu rođenja, datumu pristupanja Udruzi, kategoriji članstva, ako su utvrđene Statutom Udruge te datumu prestanka članstva u Udruzi, a može sadržavati i druge podatke.
Prava i obveze član Udruge stječe danom upisa u popis članova.
Svaki član Udruge može dobiti iskaznicu, ukoliko Upravni odbor donese odluku o potrebi izdavanja takvoga dokumenta čiji oblik i sadržaj utvrđuje Upravni odbor Udruge.

Članak 13.

Članovi Udruge PH plaćaju  godišnju članarinu.
Visinu članarine te način plaćanja određuje Upravni odbor Udruge PH.

Članak 14.

Redovni članovi Udruge imaju pravo sudjelovati u radu i djelovanju Udruge, birati i biti birani u tijela Udruge, odlučivati o aktima kojima se uređuju organizacija i rad Udruge i njezinih tijela te davati prijedloge o programu i planovima realizacije programa.
Redovni članovi Udruge obvezni su pridržavati se statutarnih odredaba i drugih akata koje donesu Skupština i Upravni odbor, savjesno i odgovorno obavljati funkcije na koje su izabrani, izvršavati zadaće i poslove koje im povjere tijela Udruge.

Članak 15.

Redovno članstvo u Udruzi prestaje:
– istupanjem, pisanom izjavom,
– smrću,
– isključenjem iz članstva,
– neplaćanjem članarine za tekuću godinu,
– prijelazom u podupirateljsko članstvo

Članak 16.

Stegovna odgovornost člana postoji ako član grubo prekrši odredbe Statuta, naruši ugled ili ugrozi interese Udruge, prouzroči ozbiljniju štetu Udruzi ili njezinu članstvu.
O stegovnoj odgovornosti člana odlučuje Upravni odbor Udruge.
Upravni odbor Udruge može, ako smatra potrebnim, za pojedini slučaj imenovati stegovno povjerenstvo koje provodi postupak ispitivanja osnovanosti odgovornosti i predlaže Upravnom odboru Udruge donošenje odluke o stegovnoj odgovornosti.
Zbog povreda prava i obveza članu Udruge može se izreći:
– opomena
– isključenje iz članstva Udruge.
Odluka o stegovnoj odgovornosti donosi se u pismenom obliku i dostavlja članu. Na odluku Upravnoga odbora Udruge član ima pravo žalbe Skupštini u roku od 15 dana od dana primitka odluke Upravnoga odbora Udruge.
Nakon primitka uredne žalbe Skupština Udruge dužna je donijeti odluku o žalbi protiv odluke Upravnoga odbora što prije, a najkasnije na svojoj prvoj narednoj sjednici.
Odluka je Skupštine povodom žalbe člana konačna.

 

IV. UDRUŽIVANJE I USTROJSTVO UDRUGE

Članak 17.

Udruga može imati svoje ustrojstvene oblike, podružnice, ogranke (skupine) ili klubove na području na kojem Udruga djeluje.
Osnivanje ustrojstvenog oblika može potaknuti Upravni odbor Udruge.

Članak 18.

Članovi Udruge i ustrojstveni oblici  nemaju svojstvo pravne osobe.

Članak 19.

U interesu ostvarivanja programa i djelovanja Udruga se može udruživati i surađivati s ostalim udrugama, ustanovama i državnim institucijama.
Udruga surađuje s kulturnim, znanstvenim i stručnim institucijama s područja Republike Hrvatske.
Udruga može surađivati i s odgovarajućim organizacijama u inozemstvu, u skladu sa zakonskim propisima.
Radi što potpunijega zadovoljavanja potreba i interesa Udruga se može udruživati u zajednicu s drugim udrugama i institucijama putem svojih predstavnika. U tom slučaju Udruga aktivno i ravnopravno sudjeluje u utvrđivanju funkcija takve zajednice, kreiranju zajedničkih stavova i provođenju dogovorene politike i akcija, u skladu s načelima dogovaranja.
Odnos Udruge i ostalih udruga i institucija može se regulirati ugovorom.

Članak 20.

Odluku o udruživanju Udruge s drugim udrugama i institucijama donosi Skupština Udruge.   

Članak 21.

Ugovor o udruživanju potpisuje Predsjednik Udruge ili osoba koju Predsjednik odredi.

Članak 22.

Svoje predstavnike u tijela zajednice udruga ili institucija bira Skupština Udruge.
Mandat predstavnicima traje četiri godine, a mogu biti birani i za naredno razdoblje.  

 

V. PRIZNANJA I NAGRADE UDRUGE PH

Članak 23.

Članovima Udruge zaslužnim za promicanje Udruge, njezina ugleda i poslovanja, mogu se dodijeliti priznanja i nagrade.
Vrste priznanja i nagrada, način dodjele i predlaganja te mjerila propisuju se posebnom uredbom koju donosi Upravni odbor.
Udruga može priznanja dodijeliti i drugim osobama zaslužnim za promicanje djelovanja i razvoja Udruge. Odluku o dodjeli priznanja donosi Skupština na prijedlog Upravnoga odbora.

 

VI. UPRAVLJANJE UDRUGOM I TIJELA UDRUGE

 Članak 24.

Članovi Udruge upravljaju Udrugom PH neposredno na Skupštini i preko izabranih predstavnika u drugim tijelima Udruge.

Članak 25.

Tijela Udruge jesu:

  1. Skupština
  2. Upravni odbor
  3. Predsjednik
  4. Dopredsjednici
  5. Izvršni voditelj
  6. Rizničar
  7. Nadzorni odbor

Skupština i Upravni odbor mogu osnivati odbore i komisije te druga stalna ili povremena radna tijela Udruge.
Predsjednik i članovi odbora, komisija i drugih radnih tijela moraju biti imenovani iz reda redovnih članova Udruge.
Aktom o imenovanju određuju se zadaci i poslovi te vrijeme na koje se članovi imenuju.
Odbori, komisije i druga povremena radna tijela obavljaju poslove i zadaće za koje su osnovani i o tome podnose izvješća Skupštini odnosno Upravnom odboru Udruge.

Članak 26

Udrugu zastupaju Predsjednik, Dopredsjednici i Izvršni voditelj Udruge.
Određene poslove zastupanja Predsjednik Udruge može prenijeti na treće osobe na temelju pisane punomoći kojom se određuju ovlasti i opseg zastupanja.
Osobe ovlaštene za zastupanje:
– odgovaraju za zakonitost rada Udruge
– vode poslove Udruge sukladno odlukama Skupštine, ako statutom nije drukčije propisano
– odgovorne su za podnošenje Skupštini prijedloga godišnjega financijskog izvješća
– dostavljaju zapisnik s redovne sjednice skupštine nadležnom uredu koji vodi registar udruga
– sklapaju ugovore i poduzimaju druge pravne radnje u ime i za račun Udruge
– obavljaju i druge poslove u skladu sa zakonom, ovim Statutom i drugim aktima Udruge.
Mandat članova tijela Udruge traje četiri godine, a nakon isteka mandata iste osobe mogu biti ponovo birane na istu funkciju.

Skupština

Članak 27.

Skupština je najviše tijelo Udruge, a čine ju svi članovi Udruge.

Članak 28.

Skupština može biti redovna, izvanredna i izborna.
Redovna Skupština održava se svake godine, izvanredna po potrebi, a izborna svake četiri godine. Izborna Skupština mora se održati prije isteka mandata tijelima Udruge.
Redovnu Skupštinu, na temelju zaključka Upravnoga odbora, saziva Predsjednik, a izvanrednu saziva Predsjednik na vlastitu inicijativu, na zahtjev Upravnoga odbora ili najmanje 1/3 članova Udruge s time da se u zahtjevu odmah predloži dnevni red te dan i mjesto održavanja Skupštine.
Izvanrednu Skupštinu Predsjednik mora sazvati u roku od 30 dana od dana primitka zahtjeva, a Skupština se treba održati u roku od 60 dana od dana primitka zahtjeva. Ako ju Predsjednik ne sazove u zadanom roku, mogu ju sazvati predlagači.
Na izvanrednoj Skupštini razmatra se samo pitanje zbog kojega je sazvana.
U slučaju isteka mandata tijelima Udruge, sjednicu Skupštine može sazvati osoba koja je u registar udruga upisana kao zadnja osoba ovlaštena za zastupanje ili najmanje 3 člana udruge koji su upisani u popis članova prije isteka mandata tijelima Udruge.

Članak 29.

Skupština se može održati ako je nazočna najmanje 1/3 članova Skupštine.
Ukoliko sjednici Skupštine u zakazano vrijeme ne pristupi 1/3 članova Skupštine, početak rada Skupštine odgađa se za 30 minuta i tada Skupština može donositi pravovaljane odluke ukoliko je nazočna najmanje 1/4 članova Skupštine.
Ukoliko i tada Skupštini ne pristupi 1/4 članova Skupštine, sazivatelj saziva novu Skupštinu u roku ne duljem od 15 dana i tada Skupština može donositi pravovaljane odluke ukoliko je nazočna najmanje 1/4 članova Skupštine ili 1/5 članova Skupštine nakon odgode od 30 minuta.
Odluke se donose većinom glasova nazočnih članova Skupštine ako ovim Statutom nije drukčije utvrđeno.

Članak 30.

Glasovanje na  Skupštini je javno, ako Skupština ne zaključi drugačije, odnosno, da se o određenim pitanjima glasuje tajno.

Članak 31.

Način rada Skupštine i drugih tijela utvrđuje se Poslovnikom kojega donosi Upravni odbor Udruge.

Članak 32.

Skupštini mogu  na poziv prisustvovati predstavnici drugih udruga i institucija i uzvanici koji nisu članovi, te ravnopravno sudjelovati u raspravljanju, ali bez prava odlučivanja.

Članak 33.

Skupština Udruge:
– donosi Statut i njegove izmjene i dopune te druge opće akte potrebne za djelovanje Udruge
– bira i razrješava Predsjednika, Dopredsjednike, Izvršnoga voditelja i Rizničara te članove Upravnog i Nadzornog odbora
– usvaja plan i program rada, financijski plan za sljedeću kalendarsku godinu i izvješće o radu za prethodnu kalendarsku godinu
– usvaja godišnje financijsko izvješće
– usvaja izvješća o radu Upravnoga odbora i drugih tijela Udruge te odlučuje o programskom usmjerenju Udruge
– imenuje i opoziva likvidatora Udruge
– odlučuje o udruživanju s drugim pravnim osobama, učlanjivanju ili istupanju iz njih
– odlučuje o sudjelovanju Udruge u radu nacionalnih i inozemnih organizacija
– brine se o izvješćivanju članova o radu Udruge
– odlučuje o žalbama članova Udruge u drugom stupnju
– odlučuje o promjeni ciljeva i djelatnosti, prestanku rada i raspodjeli preostale imovine Udruge
– odlučuje o počasnim članovima Udruge
– dodjeljuje posebna priznanja udrugama i pojedincima na prijedlog Upravnoga odbora
– odlučuje o visini članarine i o svim ostalim poslovima koji su ovim Statutom i zakonom stavljeni u njezinu nadležnost
– obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom, ovim Statutom, drugim propisima i općim aktima.

Upravni odbor

Članak 34.

Upravni odbor ima 15 članova koje bira Skupština na vrijeme od 4 godine i isti članovi mogu biti ponovo birani više puta zaredom.
Broj članova Upravnoga odbora može se povećati mogućim osnivanjem novih radnih skupina čiji voditelji postaju članovi Upravnoga odbora, ali najviše do 19 članova. O tome odlučuje Upravni odbor. Navedeni članovi postaju punopravni članovi Upravnoga odbora tek nakon što ih potvrdi Skupština.
Upravni odbor za svoj rad odgovara Skupštini.
Predsjednik, Dopredsjednici, Izvršni voditelj i Rizničar Udruge kao dužnosnici su po funkciji članovi Upravnoga odbora.

Članak 35.

Upravni odbor:
– osigurava izvršavanje zaključaka Skupštine Udruge
– razmatra i predlaže Skupštini godišnji program Udruge i financijski plan, završni račun, planove djelovanja Udruge
– predlaže Skupštini prijedlog Statuta, njegove izmjene i dopune kao i druge akte koje donosi Skupština
– bira i razrješava predsjednike i članove povjerenstava i voditelje radnih skupina
– angažira stručne osobe i ostale izvršitelje za provedbu programa Udruge
– osigurava pravilno izvršavanje financijskoga plana Udruge
– predlaže Skupštini dodjelu priznanja organizacijama i pojedincima
– donosi odluku o zasnivanju radnoga odnosa s osobama čiji je rad neophodan za obavljanje zadaća Udruge
– obavlja i ostale poslove koje mu povjeri Skupština ili su propisima predviđeni da ih obavlja izvršno tijelo Skupštine
– o svojemu radu podnosi izvješće Skupštini.

Članak 36.

Upravni odbor odlučuje na sjednicama  na kojima je nazočno više od polovice članova, a odluke donosi natpolovičnom većinom nazočnih članova.

Članak 37.

U radu sjednice Upravnog odbora mogu sudjelovati i članovi Skupštine, ili drugi članovi Udruge i suradnici, ali bez prava odlučivanja.   

Predsjednik

Članak 38.

Predsjednika Udruge bira Skupština na prijedlog nazočnih članova na vrijeme od četiri godine.
Ista osoba može biti birana više puta zaredom.
Predsjednik Udruge ujedno je i predsjednik Upravnoga odbora i Skupštine Udruge, a za svoj rad odgovoran je Upravnom odboru i Skupštini.
Predsjednik:
– zastupa i predstavlja Udrugu
– odgovara za zakonitost rada Udruge
– vodi poslove Udruge sukladno odlukama Skupštine
– odgovoran je za podnošenje prijedloga godišnjega financijskog izvješća Skupštini
– sklapa ugovore i poduzima druge pravne radnje u ime i za račun Udruge
– brine se o pripremi sjednica Skupštine i Upravnoga odbora
– potpisuje odluke, opće akte i druge akte koje donosi Skupština
– provodi odluke, zaključke i druge akte Skupštine i Upravnoga odbora
– odgovoran je za izvršenje godišnjega programa rada
– brine se za izvješćivanje o radu Udruge i njezinih tijela
– podnosi izvješće o radu Udruge i rezultatima poslovanja
– dostavlja zapisnik s redovne sjednice Skupštine nadležnom uredu koji vodi registar udruga
– obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom, ovim Statutom i aktima Udruge.
U slučaju odsutnosti ili spriječenosti, Predsjednika zamjenjuje jedan od dopredsjednika Udruge ili druga osoba koju odredi Predsjednik odnosno Upravni odbor Udruge, ako Predsjednik to ne može učiniti.

Dopredsjednici                                                                                                                   

Članak 39.

Dva Dopredsjednika bira Skupština na prijedlog nazočnih članova na vrijeme od 4 godine i iste osobe mogu biti ponovo birane više puta zaredom.
Dopredsjednici Udruge ujedno su i Dopredsjednici Upravnoga odbora i Skupštine Udruge.
Dopredsjednici:
– zastupaju i predstavljaju Udrugu
– pomažu Predsjedniku u njegovu radu i zamjenjuju Predsjednika u njegovoj odsutnosti ili spriječenosti
– surađuju s Predsjednikom na pripremanju sjednica Skupštine i Upravnoga odbora i pripremanju nacrta prijedloga općih akata koje donosi Skupština i Upravni odbor
– obavljaju i druge poslove koje im povjeri Predsjednik ili na obavljanje kojih su ovim Statutom ovlašteni, odnosno poslove koji su im stavljeni u nadležnost odlukama Skupštine i Upravnoga odbora.
Dopredsjednici su za svoj rad odgovorni Predsjedniku, Upravnom odboru i Skupštini Udruge.

Izvršni voditelj                                                       

Članak 40.

Izvršnoga voditelja Udruge bira Skupština na prijedlog nazočnih članova na mandat od 4 godine i ista osoba može biti ponovo birana više puta zaredom.
Izvršni voditelj Udruge ujedno je Izvršni voditelj Upravnoga odbora i Skupštine Udruge.
Izvršni voditelj:
– zastupa i predstavlja Udrugu
– vodi, odnosno brine se o vođenju zapisnika sa sjednica Skupštine i Upravnoga odbora Udruge
– vodi i čuva arhivu Udruge
– stara se o urednom vođenju popisa članova
– obavlja administrativne i druge poslove potrebne za rad Udruge na obavljanje
kojih je ovim Statutom ovlašten, odnosno poslove koji su mu stavljeni u nadležnost odlukama Skupštine, Upravnoga odbora i Predsjednika Udruge.
Izvršni voditelj za svoj je rad odgovoran Predsjedniku, Upravnom odboru i Skupštini Udruge.

Članak 41.

Rizničar

Rizničara imenuje i opoziva Skupština Udruge na prijedlog nazočnih članova na mandat od 4 godine i ista osoba može biti ponovo birana više puta zaredom.
Rizničar je odgovoran za vođenje financijskoga poslovanja Udruge.
Rizničar izrađuje Godišnji plan prihoda i rashoda kao i periodična izvješća.
Rizničar je za svoj rad odgovoran Predsjedniku, Upravnom odboru i Skupštini Udruge.

Članak 42.

Nadzorni odbor 
Nadzorni odbor ima dužnost i ovlašten je, kao neovisno tijelo koje bira Skupština, nadzirati materijalno-financijsko poslovanje Udruge.
Nadzorni odbor izrađuje izvještaj koji upućuje Predsjedniku i Upravnom odboru Udruge.
U Nadzorni odbor ne smiju biti birani dužnosnici tijela Udruge.
Nadzorni odbor ima 3 člana koje bira ili razrješava Skupština Udruge.
U slučaju teže moralne ili materijalne povrede ili nanošenja druge štete Udruzi od
strane članova Nadzornoga odbora, Upravni odbor Udruge saziva Skupštinu i predlaže izbor novih članova.

 

VII. IZBOR I OPOZIV

Članak 43.

Izbori se obavljaju u pravilu javnim glasovanjem između više kandidata ako Skupština ne odluči drukčije.
Za Predsjednika je izabran kandidat koji je dobio natpolovičnu većinu glasova članova nazočnih na Skupštini.
Ako nijedan kandidat u prvom krugu nije dobio natpolovičnu većinu glasova nazočnih članova, u drugi krug glasovanja ulaze dva kandidata s najvećim brojem glasova i tada je izabran kandidat koji je dobio više glasova.
Za Dopredsjednike, Izvršnoga voditelja, Rizničara te članove Upravnoga i Nadzornoga odbora izabrani su kandidati koji su dobili najveći broj glasova nazočnih članova.

Članak 44.

Mandat svih tijela Udruge traje četiri godine.
Mandat prestaje istekom vremena, opozivom ili usvajanjem ostavke na dužnost.
Mandat može prestati i prije isteka vremena ukoliko dužnosnik zanemaruje svoje dužnosti ili ih ne obavlja u skladu s ovim Statutom, odlukama tijela Udruge ili zakonom.
Opoziv se vrši po istom postupku kao i izbor.

Članak 45.

Prijedlog za opoziv Predsjednika Udruge može podnijeti Upravni odbor ili najmanje 1/3 članova Udruge.
Prijedlog za opoziv Dopredsjednika, Izvršnoga voditelja, Rizničara i pojedinog člana Upravnoga i Nadzornoga odbora Udruge može podnijeti Upravni odbor ili najmanje 1/3 članova Udruge.
Nakon razmatranja prijedloga za opoziv Skupština o njemu odlučuje glasovanjem.
Predsjednik, Dopredsjednik, Izvršni voditelj Udruge ili član Upravnoga odbora opozvani su ako je za opoziv glasovala većina članova nazočnih na Skupštini.
Novoizabranom Predsjedniku, Dopredsjedniku i Izvršnom voditelju mandat traje do isteka mandata Upravnom odboru.
Ako Skupština iz bilo kojih razloga razrješuje Predsjednika, razrješuju se istodobno i Dopredsjednici i Izvršni voditelj. Tada Skupština bira novoga Predsjednika, Dopredsjednike i Izvršnoga voditelja.
Ako Skupština opoziva cijeli Upravni odbor, tada se bira novi Upravni odbor s punim mandatom, a ako opoziva pojedinog člana Upravnoga odbora, tada se bira novi član na vrijeme do isteka mandata ostalih tijela Udruge.
Svaki član tijela Udruge može zatražiti svoje razrješenje i prije isteka mandata na koji je izabran s time da je dužan obavljati svoju dužnost do donošenja odluke o razrješenju.
Skupština je dužna donijeti odluku o zahtjevu za razrješenje na prvoj sjednici.

VIII.  LIKVIDATOR

 Članak 46.

Likvidator ne mora biti član Udruge.
Likvidatora Udruge imenuje i opoziva Skupština Udruge kao osobu koja se kao likvidator upisuje u registar udruga.
Likvidator zastupa Udrugu u postupku likvidacije te se otvaranjem likvidacijskoga postupka upisuje u registar udruga kao osoba ovlaštena za zastupanje Udruge do okončanja postupka likvidacije i brisanja Udruge iz registra udruga.
Likvidator likvidaciju Udruge provodi u skladu s odredbama Zakona o udrugama.

 

IX. IMOVINA UDRUGE

 Članak 47.

Imovinu Udruge čine novčana sredstva koja je Udruga stekla uplatom članarina, dobrovoljnim prilozima i darovima, obavljanjem djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi, obavljanjem gospodarskih djelatnosti, financiranjem programa i projekata Udruge iz državnoga proračuna i proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te fondova i / ili inozemnih izvora kao i druga novčana sredstva stečena u skladu sa zakonom, njezine nepokretne i pokretne stvari kao i druga imovinska prava.
Udruga može raspolagati svojom imovinom samo za ostvarivanje ciljeva i obavljanje djelatnosti određenih ovim Statutom, u skladu sa zakonom.

Članak 48.

Gospodarske djelatnosti Udruge jesu:
– održavanje naplatnih tečajeva, seminara, radionica, konferencija
– organiziranje izleta i kraćih studijskih putovanja
– izdavačka djelatnost sukladno posebnom propisu
– održavanje koncerata, festivala, kazališnih predstava i manifestacija
– najam prostora i opreme u vlasništvu Udruge
– izrada i prodaja vlastitih proizvoda na malo izvan prodavaonica sukladno Zakonu o trgovini
– proizvodnja i distribucija audio-vizualnih djela.
U svrhu ostvarivanja ciljeva utvrđenih statutom Udruga može osnovati ili se uključiti u već postojeće trgovačko društvo, zadrugu ili drugi gospodarski subjekt.
Svaki ostvareni višak prihoda nad rashodima Udruge koristit će se u svrhu ostvarivanja ciljeva i provođenja djelatnosti Udruge.
Ako u obavljanju gospodarske djelatnosti Udruga ostvari višak prihoda nad rashodima, on se može koristiti isključivo za ostvarenje ciljeva utvrđenih Statutom.

Članak 49.

Udruga vodi poslovne knjige i sastavlja financijska izvješća prema propisima kojima se uređuje način financijskog poslovanja i vođenja računovodstva neprofitnih  organizacija.

Članak 50.

Prema propisima kojima se uređuje način vođenja računovodstva neprofitnih organizacija poslovne knjige za Udrugu vodi i financijska izvješća sastavlja ovlaštena knjigovodstvena tvrtka. Međusobna prava, obveze i odgovornosti za obavljanje ovih poslova, utvrđuju se ugovorom, u skladu sa zakonskim propisima.

Članak 51.

Za svoje obveze Udruga PH odgovara svojom cjelokupnom imovinom. Članovi Udruge i članovi njezinih tijela ne odgovaraju za obveze Udruge. Nad Udrugom PH se može, sukladno zakonu, provesti stečaj.

 

X. PRESTANAK POSTOJANJA UDRUGE I POSTUPANJE S IMOVINOM U SLUČAJU PRESTANKA NJEZINA POSTOJANJA

 Članak 52.

Razlozi za prestanak postojanja Udruge jesu:
– odluka Skupštine o prestanku postojanja Udruge
– pripajanje drugoj udruzi, spajanje s drugom udrugom, podjela Udruge razdvajanjem
– protek dvostruko više vremena od vremena predviđenoga za održavanje redovne sjednice Skupštine, a ona nije održana
– pravomoćna odluka suda o ukidanju Udruge
– pokretanje stečajnoga postupka
– zahtjev člana, ako je broj članova Udruge manji od broja osnivača potrebnog za osnivanje Udruge, a Upravni odbor Udruge u roku od godine dana od nastupanja te činjenice nije donio odluku o primanju novih članova.
U slučaju iz stavka 1., alineje 1. i 5. ovoga članka, likvidator je dužan nadležnom uredu podnijeti zahtjev za upis prestanka djelovanja Udruge u registar udruga u roku od 8 (osam) dana od dana donošenja odluke o prestanku rada Udruge, odnosno pokretanju stečajnoga postupka.
U slučaju prestanka postojanja temeljem odluke Skupštine, ista donosi odluku o prestanku postojanja Udruge dvotrećinskom većinom glasova od ukupnoga broja članova Skupštine Udruge.

 Članak 53.

Iznimno u slučajevima iz članka 52., stavak 1., alineje 1., 3. i 6. ovoga Statuta postupak likvidacije neće se provoditi ako većina svih članova Upravnoga odbora Udruge da izjavu pred javnim bilježnikom da Udruga ne djeluje, da su ispunjene sve obveze Udruge i da je preostala imovina raspodijeljena u skladu s ovim Statutom i zakonom.

Članak 54.

U slučaju prestanka postojanja Udruge, a na osnovi odluke Skupštine sukladno ovom Statutu, preostala imovina će, nakon namirenja vjerovnika i troškova likvidacijskog, sudskog i drugih postupaka, pripasti Javnom vjerničkom društvu: Franjevački svjetovni red, Mjesno bratstvo „Majke Božje Trsatske“ za Prihvatilište za beskućnike „Ruže sv. Franje“.
Udruga nema pravo svoju imovinu dijeliti svojim osnivačima, članovima Udruge, osobama ovlaštenim za zastupanje, zaposlenicima ili s njima povezanim osobama.
Pod povezanim osobama smatraju se bračni ili izvanbračni drug, srodnici po krvi u uspravnoj lozi, braća i sestre, skrbnik te posvojitelji, odnosno posvojenik, te ostale fizičke i pravne osobe koje se prema drugim osnovama i okolnostima opravdano mogu smatrati interesno povezanim s osnivačima, članovima Udruge, osobama ovlaštenim za zastupanje i zaposlenima.

Članak 55.

Ako je Udruga primila financijska sredstva iz javnih izvora (financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro iz javnih izvora), u slučaju prestanka postojanja, ostatak sredstava vratit će u proračun iz kojega su financijska sredstva dodijeljena.

Članak 56.

Ako se u slučaju prestanka postojanja Udruge iz bilo kojih razloga ne može provesti postupak s njezinom imovinom kako je određeno ovim Statutom, preostalu imovinu stječe Grad Rijeka.

 

XI. RJEŠAVANJE SPOROVA I SUKOBA INTERESA

Članak 57.

Za rješavanje sporova i sukoba interesa unutar Udruge nadležan je Upravni odbor.
Upravni odbor može za rješavanje pojedinoga spora ili sukoba interesa imenovati posebno povjerenstvo od tri člana.
Povjerenstvo iz prethodnoga stavka provodi prethodni postupak i nakon utvrđenoga činjeničnog stanja Upravnom odboru predlaže donošenje odgovarajuće odluke.
Protiv odluke Upravnoga odbora može se u roku od 15 dana od dana dostave odluke uložiti prigovor Skupštini Udruge.
Odluka je Skupštine konačna.

 

XII.  PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 58.

Statut je temeljni opći akt Udruge i svi drugi opći akti moraju biti u skladu s odredbama Statuta.
Nacrt izmjena i dopuna Statuta priprema i utvrđuje Upravni odbor Udruge i upućuje ga na raspravu članovima Udruge.
Upravni odbor Udruge razmatra primjedbe koji su dane u raspravi, zauzima stavove o njima i utvrđuje prijedlog Statuta.
Tumačenje odredaba Statuta daje Skupština Udruge.
Tumačenje drugih općih akata daje Upravni odbor Udruge.

Članak 59.

Sva unutarnja pitanja Udruge, kao i druga pitanja koja nisu uređena Statutom, a zahtijevaju podrobniju razradu, bit će uređena općim aktima koje donosi Skupština ili Upravni odbor Udruge.

Članak 60.

Ovaj Statut stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik Zvonimir Kamenar